Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 theo Thông tư 56/2021/TT-BCA

0/5 No votes

Report this app

Description

Khai báo chỉnh sửa nơi trú ngụ Phiên bản mới nhất ngày nay được sử dụng theo mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA quy định về biểu mẫu điều hành, đăng ký trú ngụ của Bộ Công an.

Mẫu CT01: Tờ khai chỉnh sửa thông tin nơi trú ngụ 2022 được sử dụng trong các trường hợp: đăng ký thường trú, xóa hộ khẩu, tách hộ khẩu, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu trú ngụ, đăng ký lưu trú, xóa đăng ký lưu trú, gia hạn tạm cư, khai báo thông tin trú ngụ. , công nhận thông tin trú ngụ. Mẫu CT01 được in trên khổ giấy A4 (210mm x 297), in bằng mực đen trên nền trắng. Vậy sau đây là nội dung cụ thể của mẫu CT01, mời các bạn theo dõi tại đây.

Tờ khai chỉnh sửa nơi trú ngụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–

Mẫu CT01 ban hành
Theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA ngày 15 tháng 5 5 2021

KHAI BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Đắt tiền(Trước tiên): …………………… .. …………………… …… .. ………… .. ……………………

1. Họ, tên, chữ viết tắt: ……………………………… .. ……………………………………………………

2. Sinh ngày: …… ../ …… ../ …………. 3. Giới tính: …………………………………………………….

4. Số định danh tư nhân / CMND của chủ hộ: ☐☐

5. Số dế yêu liên hệ: ……………………… .6. E-mail:…………………………………………….

7. Nơi thường trú: ……………………. ……………………………………………………

8. Thời gian tạm cư: ……………………………………………………. ……………………………………………………

9. Nơi ở ngày nay: ………………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: …………… .. ……………………

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: …………………… ……………………

12. Mối quan hệ với chủ hộ: …………………… ……………………

13. Số định danh tư nhân / CMND của chủ hộ: ☐☐

14. Nội dung yêu cầu (2):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

15. Các thành viên trong hộ gia đình cùng nhau chỉnh sửa:

TT Họ,
tem thư
và tên
Ngày sinh Dục tình Số nhận dạng tư nhân / ID nghề nghiệp, nơi làm việc Mối quan hệ với mọi người đã chỉnh sửa Đang có mối quan hệ với chủ nhà

…..,ban ngày…….tháng….5…….

Quan điểm ​​của HOUSEHOLDS(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

.,ban ngày…..tháng….5

Quan điểm ​​của CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..,tháng ngày 5…

Quan điểm ​​của cha và mẹ
HOẶC NGƯỜI BẢO VỆ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ban ngày….tháng5

ĐĂNG KÍ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thông tin từ tờ khai chỉnh sửa nơi trú ngụ được sử dụng để làm gì?

Theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA, Tờ khai chỉnh sửa nơi trú ngụ ký hiệu CT01 được sử dụng lúc công dân tiến hành các bước sau:

  • Đăng ký thường trú;
  • Bỏ đăng ký thường trú; – Tách hộ khẩu;
  • Chỉnh lý thông tin trong cơ sở dữ liệu trú ngụ;
  • Đăng ký tạm bợ;
  • Bỏ đăng ký lưu trú;
  • Gia hạn tạm cư;
  • Khai báo thông tin trú ngụ;
  • Công nhận thông tin trú ngụ.

Như vậy, mẫu CT01: Tờ khai chỉnh sửa thông tin nơi trú ngụ dùng để công bố trong trường hợp có chỉnh sửa về hộ khẩu, nhân khẩu như: đăng ký thường trú, đăng ký lưu trú; chỉnh sửa nơi đăng ký thường trú, tạm cư; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký lưu trú; tách sổ hộ khẩu để gia hạn tạm cư … ban hành kèm theo Thông tư 36/2014 / TT-BCA hết hiệu lực ngày 1/7/2021.


Tóm tắt về Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 theo Thông tư 56/2021/TT-BCA

Tờ khai chỉnh sửa thông tin trú ngụ mới nhất ngày nay được sử dụng theo mẫu CT01 ban hành kèm Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, điều hành trú ngụ của Bộ Công an.
Mẫu CT01: Tờ khai chỉnh sửa thông tin trú ngụ 2022 được sử dụng trong các trường hợp như: đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về trú ngụ, đăng ký lưu trú, xóa đăng ký lưu trú, gia hạn tạm cư, khai báo thông tin về trú ngụ, công nhận thông tin về trú ngụ.  Mẫu CT01 được in trên khổ giấy A4 (210 milimet x 297), in bằng mực đen trên nền giấy trắng. Vậy sau đây là nội dung cụ thể Mẫu CT01, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Mẫu tờ khai chỉnh sửa thông tin trú ngụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–

Mẫu CT01 ban hànhtheo TT số 56 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ
Kính gửi(1):………………..………………… ……..………………………..…………………
1. Họ, chữ đệm và tên:……………………….. …………………………………………………………
2. Ngày, tháng, 5 sinh:……../……../…………. 3. Giới tính:…………………………………..
4. Số định danh tư nhân/CMND của chủ hộ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐
5. Số dế yêu liên hệ:……………………… .6. Email:…………………………………………….
7. Nơi thường trú:………………………………. …………………………………………………………
8. Nơi tạm cư:……………………………………. …………………………………………………………
9. Nơi ở ngày nay:………………………………… …………………………………………………………
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………….. …………………………………………………………
11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:…………… …………………………………………………………
12. Quan hệ với chủ hộ:…………………… …………………………………………………………
13. Số định danh tư nhân/CMND của chủ hộ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐
14. Nội dung yêu cầu (2):
………………………………………………………… …………………………………………………………
………………………………………………………… …………………………………………………………
15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng chỉnh sửa:
TT
Họ, chữ đệm và tên
Ngày, tháng, 5 sinh
Giới tính
Số định danh tư nhân/CMND
Nghề nghiệp, nơi làm việc
Quan hệ với người có chỉnh sửa
Quan hệ với chủ hộ

…..,ngày…….tháng….5…….
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

.,ngày…..tháng….5…
Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

..,ngày……tháng…5…
Ý KIẾN CỦA CHA, MẸHOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày….tháng…5…
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tờ khai chỉnh sửa thông tin trú ngụ dùng để làm gì?
Căn cứ theo Thông tư 56/2021/TT-BCA, Tờ khai chỉnh sửa thông tin trú ngụ ký hiệu là CT01 được sử dụng lúc công dân tiến hành các thủ tục sau đây:
Đăng ký thường trú;
Xóa đăng ký thường trú;- Tách hộ;
Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về trú ngụ;
Đăng ký lưu trú;
Xóa đăng ký lưu trú;
Gia hạn tạm cư;
Khai báo thông tin về trú ngụ;
Công nhận thông tin về trú ngụ.
Như vậy, mẫu  CT01: Tờ khai chỉnh sửa thông tin trú ngụ được dùng để công bố lúc có sự chỉnh sửa về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký lưu trú; chỉnh sửa nơi đăng ký thường trú, tạm cư; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký lưu trú; tách sổ hộ khẩu gia hạn tạm cư… ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA hết hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

#Tờ #khai #thay #đổi #thông #tin #cư #trú #Mẫu #CT01 #theo #Thông #tư #562021TTBCA


Xem thêm  Beck tự nhận ở nhà ngăn nắp hơn vợ

Leave a Reply

Your email address will not be published.